Stadgar för Föreningen: Mothers In Residence (MiR)

 

§ 1

FÖRENINGENS NAMN OCH KARAKTÄR.

Föreningens namn är: “Mothers in Residence”. 

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. 

En förening för yrkesverksamma konstnärer/konsthantverkare/kreatörer/musiker och mödrar

 

§ 2. HEMVIST:

Föreningens hemvist är Göteborg.

§ 3

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL:

Att: skapa ett nytt nätverk som tillvaratar intressen för yrkesverksamma konstnärer/kreatörer, vad gäller möjligheten att fortsatt verka med förutsättningen som konstnär även som mamma. 

Att: vidareutveckla och understödja med ett positivt fokus till det duella tillståndet som förälder och konstnär till en jämlik effekt inom konstnärskapet. 

Att: sträva efter att vara tillgängliga med både information och mer konstnärlig verksamhet, att nå ut med kreativ produktivitet. 

Att. ha tillgång till ett artist in residence i hemstaden som innefattar mentorskap via föreningen MiR’s samarbeten av andra konstnärsföreningar/kulturinstitutioner och projekt som ‘Mothers In Residence’ för att aktualisera portfolio/verksamhet efter en mammaledighet.

Att: verka inom hela Sverige/Norden och även internationellt.

 

§ 4

STYRELSEN:

Består av minst fem ledamöter.

Ledamöter väljs på ett och två år.

Firmatecknare väljs som enskild, förslagsvis personen som är ordförande eller kassör.

Styrelsen är beslutande när ordförande och en majoritet av ledamöter är närvarande. 

Vill någon frångå sin post före sin tid sker nyval vid nästa medlemsmöte.

Vid lika rösttal är ordförandes röst utslagsgivande. 

Alla ansökningar och aktiviteter under föreningens namn ska godkännas av styrelsen

 

 

§ 5

ÅRSMÖTE:

Föreningens årsmöte kallas före Augusti månads utgång. 

Kallelse med dagordningen till årsmöte sker senast 14 dagar före utsatt tid

  • Vid årsmöten fattas beslut om val om styrelsen, ev. omval, ekonomi.

  • Ansvarsfrihet för styrelsen (Revisors rapport)

  • Verksamhetsplan

  • Redovisning och godkännande av förra årets verksamhetsberättelse.

 

§ 6

EKONOMI:

Ekonomisk ersättning kan utbetalas för arbete/projekt/konsultarbete som utförs för föreningens uppbyggnad och utveckling genom godkännande av styrelsen, eller av sökta projektbaserade medel för dessa specifika uppgifter.

  • Årsavgiften för residensmedlemskap är 500 kronor.

  • Stödmedlemskap är 250 kronor.

 

§  7

VERKSAMHETSÅR:

 Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

 

§ 6

MEDLEMSKAP:

Medlemskapen gäller från Januari - Januari

 

Stödmedlem 250kr/år

Som stödmedlem kan du vara med i en online crit-grupp.

Du får våra nyhetsbrev.

Du är välkommen att skriva till oss om du önskar specifikt tema

eller projektbaserad feedback så kollar vi av med våra medlemmar.

Vi tar tacksamt emot feedback på önskad aktivitet, event

eller diskussioner som du upplever saknas

Vi är tacksamma för alla medlemmar, stödmedlemmar

såväl som engagerade medlemmar.

 

Residensmedlemskap 500 kr/år

Genom residensmedlemskapet kan du ansöka om att göra ett artist in residence i hemstaden (Göteborg) vid tillfälle av utlysningar. 

Du får tillgång till delad ateljé med en annan residenskonstnär och introduktion i godkänd verkstad/verkstäder

Du får även tillträde till verkstäder enligt överenskommelse med KKV med kostnad av 200kr/dag samt att du blir godkänd enligt deras kriterier.

Du kan vara med i en online crit-grupp som del av ditt residens inom ett specifikt tema eller projektbaserad feedback på din process.

 

*Genom medlemskapet finns även möjlighet att använda KKV Göteborgs verkstäder genom ett organisationsmedlemskap. Tillträde till verkstäderna kräver att du blir godkänd av de ansvariga på den verkstan, och kunskapskraven varierar mellan verkstäderna; vill du veta mer så kontakta respektive verkstadsansvarig.

Här är länken till access ansökan

Det är viktigt att du ansöker med bevis på din kunskap i respektive verkstad med till exempel bilder/utbildningscertifikat för att du ska blir godkänd enligt KKVs kriterier.

Vill du ha mer information om hur organisationsmedlemskapet fungerar klicka här 

 

  • Organisationsmedlemskap som till exempelvis med KKV, tar var medlem sitt personliga ansvar att se över egen olycksfall/hem/försäkring.

 

 

§ 7

ANSVAR/KONSTNÄRLIG INTEGRITITET:

För föreningens trygghet är det viktigt att varje medlem tar sitt personliga ansvar angående integritet av konstnärligt uttryck och idéer. 

Allt arbete för föreningen är ideellt, men vill någon/några medlemmar utveckla en del av föreningen kan dessa medel ansökas om för specifikt innehåll, med godkännande av styrelse angående projekt i föreningens namn.

Varje enskild medlem är personligt ansvarig för eventuella skador som kan uppstå vid verksamhetens aktivitet.

 

§ 8

UTESLUTNING:

Om föreningen anser att medlem uppenbarligen har misskött och misskrediterat kollektivföreningen, kan uteslutning ske. 

Utesluten medlem har förverkat sin avgift och rätten att ingå/arbeta under projekt inom föreningens namn.

 

§ 9

FÖRENINGENS UPPLÖSNING:

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 

Vid upplösningsbeslut ska föreningen betala föreningens skulder, sälja inventarier och andra tillgångar.

Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning.

 

§ 10

STADGEÄNDRING

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

 

§ 11

AKTIVITETER:

  • Medlemmar som vill kan starta och ingå i egna ideella tillfälliga grupper inom föreningen för konstnärlig utveckling sk. crit-grupper/gruppmentorskap. 

  • Vid crit-grupp/mentorskap ska någon från föreningen ta ansvaret att dokumentera/utvärdera för föreningens ändamål och utvecklingen under varje crit-grupps avslut.

  • Vid aktivitet som utförts för föreningen av medlemmar kan ingen personlig ersättning ges från föreningen utan isåfall via medel som inskaffats för dessa specifika ändamål, exempelvis sökta projektpengar för det specifika ändamålet.

 

*MiR är en förening för konstnärer/hantverkare/kreatörer som blivit/är mammor. Vi vill skapa en ny plattform som kan verka mer jämlik inom konst och hantverk. Vårt mål är att skapa egna utställningar, driva ett artist in residence i hemstaden med access till en ateljé under två månader för att aktualisera portfolion, starta nytt projekt, lära nya tekniker osv samt knyta nya kontakter. 

 

Vi har tillgång till KKVs verkstäder genom ett organisationsmedlemskap som kostar föreningen 2000kr/år för att våra medlemmar ska kunna utveckla nya tekniker/projektarbeten också för att kunna åtnjuta tillgång till andra professionella konsthantverkare/konstnärer i det sociala hubben som KKV innehar, med som regler som KKV har för att bli godkänd i var verkstad.