Stadgar för föreningen: Mothers In Residence (MiR)

 

§ 1

FÖRENINGENS NAMN OCH KARAKTÄR.

Föreningens namn är: “Mothers in Residence”. 

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. 

En förening för yrkesverksamma konstnärer/konsthantverkare/kreatörer och mödrar

 

§ 2. HEMVIST:

Föreningens hemvist är Göteborg.

 

§ 3

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL:

Att: skapa ett nytt nätverk som tillvaratar intressen för yrkesverksamma konstnärer/kreatörer, vad gäller möjligheten att fortsatt verka med förutsättningen som konstnär även som mamma. 

Att: vidareutveckla och understödja med ett positivt fokus till det duella tillståndet som förälder och konstnär till en jämlik effekt inom konstnärskapet. 

Att: sträva efter att vara tillgängliga med både information och mer konstnärlig verksamhet, att nå ut med kreativ produktivitet. 

Att. ha tillgång till ett artist in residence i hemstaden som innefattar mentorskap via föreningen MiR’s samarbeten av andra konstnärsföreningar/kulturinstitutioner och projekt som ‘Mothers In Residence’ för att aktualisera portfolio/verksamhet efter en mammaledighet.

Att: verka inom hela Sverige/Norden och även internationellt.

 

§ 4

STYRELSEN:

Består av minst fem ledamöter.

Ledamöter väljs på ett och två år.

Firmatecknare väljs som enskild, förslagsvis personen som är ordförande eller kassör.

Styrelsen är beslutande när ordförande och en majoritet av ledamöter är närvarande. 

Vill någon frångå sin post före sin tid sker nyval vid nästa medlemsmöte.

Vid lika rösttal är ordförandes röst utslagsgivande. 

Alla ansökningar och aktiviteter under föreningens namn ska godkännas av styrelsen

 

§ 5

ÅRSMÖTE:

Föreningens årsmöte kallas före Augusti månads utgång. 

Kallelse med dagordningen till årsmöte sker senast 14 dagar före utsatt tid

  • Vid årsmöten fattas beslut om val om styrelsen, ev. omval, ekonomi.

  • Ansvarsfrihet för styrelsen (Revisors rapport)

  • Verksamhetsplan

  • Redovisning och godkännande av förra årets verksamhetsberättelse.

 

§ 6

EKONOMI:

Ekonomisk ersättning kan utbetalas för arbete/projekt/konsultarbete som utförs för föreningens uppbyggnad och utveckling genom godkännande av styrelsen, eller av sökta projektbaserade medel för dessa specifika uppgifter.

  • Årsavgiften för medlemskap är 500 kronor.

  • Styrelsen får 999kr/år för sitt arbete under föreningen i symbolisk gest för engagemang och för att arbete inte ska vara obetalt.

 

§  7

VERKSAMHETSÅR:

 Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

 

§ 6

MEDLEMSKAP:

Alla kan bli medlem. 

Vill man ta del av föreningens projekt eller samarbeten med utomstående grupper/projekt kan endast dom medlemmarna som har dokumenterad kompetens i någon konstnärlig professionell form som prövas av styrelsen. Uppnådd genom högre konstnärlig utbildning/portfolio/cv av konstnärlig nivå, samt att medlemmen genomgått/genomgår moderskap. 

  • Gällande samarbete med annan organisations ska medlemmen personligen ansöka genom den organisationens kriterier/kompetensbevis.

  • Organisationsmedlemskap som till exempelvis med KKV, tar var medlem sitt personliga ansvar att se över egen olycksfall/hem/försäkring.

 

§ 7

ANSVAR/KONSTNÄRLIG INTEGRITITET:

För föreningens trygghet är det viktigt att varje medlem tar sitt personliga ansvar angående integritet av konstnärligt uttryck och idéer. 

Allt arbete för föreningen är ideellt, men vill någon/några medlemmar utveckla en del av föreningen kan dessa medel ansökas om för specifikt innehåll, med godkännande av styrelse angående projekt i föreningens namn.

Varje enskild medlem är personligt ansvarig för eventuella skador som kan uppstå vid verksamhetens aktivitet.

 

§ 8

UTESLUTNING:

Om föreningen anser att medlem uppenbarligen har misskött och misskrediterat kollektivföreningen, kan uteslutning ske. 

Utesluten medlem har förverkat sin avgift och rätten att ingå/arbeta under projekt inom föreningens namn.

 

§ 9

FÖRENINGENS UPPLÖSNING:

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 

Vid upplösningsbeslut ska föreningen betala föreningens skulder, sälja inventarier och andra tillgångar.

Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning.

§ 10

STADGEÄNDRING

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.